Nettsiden vil framover være funksjonell, men kommer ikke til å oppdateres!

Arrow up
Arrow down
Under finner du de til enhvertid gjeldene husordensreglene ved Sundstredet Boligsameie

*Sist revidert ved årsmøte 2015

 1. Alminnelige bestemmelser.

  1. Husordensreglenes formål er å sikre alle sameierne et trivelig bomiljø. Det er derfor nødvendig at reglene overholdes.
  2. Alle sameierne bør i gjensidig forståelse og interesse, holde ro og orden i og omkring husene.
  3. Sameieren må påse at bruken av seksjonen ikke er til sjenanse for andre sameiere. Om natten, regnet fra kl. 23.00 til kl. 06.00, skal det være mest mulig ro i leilighetene. Instrumenter, radio og TV må alltid benyttes hensynsfullt.
  4. Klager på sjenerende støy fra andre leiligheter rettes i første omgang til støyende sameier. Hvis dette ikke hjelper skal klagen rettes til styret.

 

 1. Fellesrom

  1. Fellesrom må ikke nyttes til andre formål enn det de er bestemt for.
  2. Garasjer skal benyttes etter formålet til biloppstilling, og boder skal benyttes som oppbevaringsplass.
  3. Sykler, barnevogner og liknende skal kun plasseres på anviste plasser.

 

 1. Vask, tørking og lufting.

  1. På balkongene eller i vinduene må det ikke henge tøy slik at det er synlig fra vei eller gate, eller at det er til sjenanse for andre sameiere.
  2. Balkongene skal ikke benyttes til lufting[1] av husdyr eller mating av fugler .
  3. Det er forbud mot grilling[2] på balkongene. Unntatt fra denne bestemmelse er leilighetene i 5. etasje.

 

 1. Husdyrhold

  1. Det tillates én katt eller én hund per husstand.
  2. Husdyr skal ikke luftes1 på balkong eller på sameiets fellesarealer.
  3. Hund og katt skal føres i bånd på boligsameiets område[3].

 

 1. Bruk av motorkjøretøy innen boligområdet

  1. Biler[4] skal parkeres på anviste plasser i parkeringskjeller, på egen eksternt leiet plass til slikt formål eller på offentlig vei hvor dette er tillatt, når behovet er større enn én bil.
  2. Gjesteparkeringsplasser skal kun brukes etter formålet og er forbeholdt gjester og korttidsbesøkende.
  3. Det er en fordel at beboerne ikke parkerer foran inngangene, slik at adkomst for vare- og syketransport, av- og påstigning m.v. skal kunne skje effektivt. 
  4. Gangveier og strandpromenade skal være bilfritt område[5].
  5. All kjøring innen boligområdet bør skje med hensynsfullhet.
  6. Unntatt fra ovennevnte bestemmelser er syketransport, utrykningsbiler, flyttebiler, renovasjonsbiler samt kjøring for på- og avlessing5.
  7. Sameiet er berettiget, for eiers regning og risiko, å fjerne ulovlig parkerte motorkjøretøyer fra plasser på egen eiendom[6].
  8. Skal EL-biler lades i Sundstredet Boligsameie må det installeres godkjent stikk/ladeutstyr for den biltype en ønsker å lade. Utstyret skal monteres ved den parkeringsplassen som skal benyttes. Sikring for ladeutstyr skal monteres i hovedtavle, i tilknytning til leilighetens strømmåler. Den enkelte eier er ansvarlig for utgifter til montasje og forbruk. Øvrige stikk i kjeller/boder skal ikke benyttes.

 

 1. Ytre innretninger

  1. Montering av flaggstenger, skilter, markiser, persienner etc. må ikke skje uten styrets samtykke og anvisning.
  2. Den enkelte sameier kan ikke utføre andre fysiske arbeider og/eller inngrep i sameiet uten etter pålegg eller samtykke fra styret.
  3. Oppsetting av private radio- og TV -antenner[7] er ikke tillatt, uten etter spesiell tillatelse fra styret

 2. Oppbevaring i kjeller

  1. Fryser kan plasseres i kjellerbod, og tilknyttes den stikkontakt som er i boden. Det betales en ekstra avgift for dette strømforbruket. Egen regning en gang pr.år. Det skal gis melding til styret om at fryser er plassert i kjeller. Avgiften blir innkrevet inntil eier sier fra at det ikke lenger er fryser i kjelleren. Den enkelte eier er ansvarlig for eventuelle skader på fryseren, eller det elektriske anlegget som en følge av skader

 3. Mislighold

  1. Den enkelte sameier må for øvrig rette seg etter pålegg fra styret, og kan bli erstatningsansvarlig ved brudd på husordensreglene.
  2. Styret kan, ved grovere og gjentatte overtredelser av husordensreglene, pålegge[8] sameier å selge seksjonen.

 

 

*****[1] Med lufting menes ikke dyrs opphold under eiers tilsyn så lenge dette ikke er til sjenanse for øvrige sameiere

[2] Forbudet er knyttet opp mot oppadstigende os og/eller røyk til sjenanse for høyereboende naboer i hele boligkomplekset

[3] Bryggepromenade, veg ut mot jernbanelinje og parken mot syd er offentlige arealer

[4] Med dette menes sameier(e)s eller leietaker(e)s (samtlige) bil(er).

[5] Se kommunal skilting

[6] I prinsippet gjesteparkeringsplasser

[7] Herunder utvendige parabolantenner o.l utstyr

[8] Jfr. sameiets vedtekter og Eierseksjonslovgivningen