Nettsiden vil framover være funksjonell, men kommer ikke til å oppdateres!

Arrow up
Arrow down
Under finner du de til enhvertid gjeldene vedtektene ved Sundstredet Boligsameie
 

 

*Sist revidert ved årsmøte 2011 

Kapittel 1. NAVN OG FORMÅL

§ 1-1. Navn

Sameiets navn er Sundstredet Boligsameie. I disse vedtekter heretter benevnt Sameiet.

Sameiet består av de respektive boligseksjoner av eiendommen gnr. 2, bnr. 2842 i Moss kommune, i henhold til oppdelingsbegjæring. ­

Sameiet er fordelt på 63 seksjoner, hver på 1 andel.

§ 1-2. Formål

Formålet med sameiet er å:

 • Ivareta driften av sameiet.
 • Administrere bruk og vedlikehold av fellesanlegg og fellesareal.
 • Ivareta alle andre saker av felles interesse.
 • I tilfeller der det er tvil om hvorvidt en sak er av felles interesse, avgjøres spørsmålet ved alminnelig flertall på sameiemøtet.

 

Kapittel 2. RÅDERETT

§ 2-1. Faktisk råderett

Bruksenheten kan kun nyttes til boligformål.

I tillegg kommer retten til å utnytte fellesarealer til det de er beregnet til, eller vanligvis brukt til.

Sameieren plikter å følge Sameiets vedtekter og ordensregler. I tillegg plikter sameieren å nytte seksjonen slik at bruken ikke er til unødig eller urimelig ulempe eller skade for eierne/brukerne av andre seksjoner.

§ 2-2. Rettslig råderett

Den enkelte sameier rår som en eier og har full rettslig råderett over sin seksjon, herunder rett til overdragelse, utleie og pantsettelse, se dog §§ 2-3 og 2-4. Andel av fellesareal, slik som boder, biloppstillingsplasser m.v. er ikke tillatt byttet, utlånt eller utleid til andre enn sameier eller leietaker innen sameiet.

§ 2-3. Godkjenning av sameiere og leietakere

Erverver av seksjon, samt leietaker av seksjon må meldes til styret for godkjenning. Godkjenning kan bare nektes i det enkelte tilfelle, når det foreligger saklig grunn til det.

Sameierne har ikke forkjøps- eller innløsningsrett. Sameiet kan ikke oppløses.

§ 2-4. Sameiets panterett i den enkelte seksjon

De øvrige sameierne har, for krav mot den enkelte sameieren som følge av leieforholdet (herunder fellesutgifter og vedtatte innbetalinger), panterett i hver seksjon med et beløp som tilsvarer folketrygdens grunnbeløp, jfr. eierseksjonslovens § 25.

Kapittel 3. SAMEIERMØTET

§ 3-1. Ordinært sameiemøte - mandat og innkalling

Sameiermøtet er sameiets øverste organ.

Ordinært sameiermøte holdes hvert år innen utgangen av april.

Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker til behandling på sameiermøtet.

Styret innkaller skriftlig til ordinært sameiermøte, med et varsel på minst 8 og høyst 20 dager. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet samt dagsorden, herunder forslag som skal behandles på møtet. Med innkallingen skal også følge styrets årsberetning og regnsKapittel

For at et forslag som krever to tredjedels flertall eller mer skal kunne behandles på sameiermøtet, må hovedinnholdet i forslaget være beskrevet i innkallingen.

§ 3-2. Ekstraordinært sameiermøte

Ekstraordinært sameiermøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 10 sameiere krever det. De må samtidig oppgi hvilke saker de ønsker behandlet.

Hovedinnholdet i forslagene må være beskrevet for at disse skal kunne behandles.

Styret innkaller til ekstraordinært sameiermøte med minst 8 og høyst 20 dagers varsel. Dersom det er nødvendig kan ekstraordinært sameiermøte innkalles med en kortene frist enn 8 dager. Lovens korteste frist er da 3 dager.

§ 3-3. Stemmerett - fullmakt

I sameiermøtet har sameierne stemmerett med en -1- stemme for hver seksjon de eier. Sameierne har rett til å møte med fullmektig. Fullmektigen skal fremlegge skriftlig og datert fullmakt. Fullmakten anses å gjelde på førstkommende sameiermøte, med mindre det fremgår at noe annet er ment. Fullmakten kan når som helst trekkes tilbake.

§ 3-4. Oppgaver og arbeidsform

På det ordinære sameiemøte skal disse saker behandles:

 • Årsberetning fra styret.
 • Godkjenning av regnskapet.
 • Budsjett.
 • Godtgjørelse til styret og revisor.
 • Valg av både styremedlemmer og styreformann særskilt.
 • Valg av 3 medlemmer til valgkomite.
 • Årlig vedlikeholdsprogram
 • Andre saker som nevnt i innkallingen.

Årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal sendes ut sammen med innkallingen, jfr.§ 3-1 til alle sameierne med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være tilgjengelige på sameiermøtet.

Sameiermøtet ledes av styrets leder, med mindre sameiermøtet velger en annen møteleder som ikke behøver å være sameier.

Det skal under møteleders ansvar, føres protokoll over alle sakene som behandles og alle vedtak som treffes av sameiermøtet. Protokollen skal underskrives av møteleder og minst to av de tilstedeværende sameiere, valgt på sameiermøtet. Protokollen skal holdes tilgjengelig for sameierne.

Ekstraordinært sameiermøte skal kun behandle saker som er nevnt i innkallingen til møtet.

§ 3-5. Stemmeregler - ugildhet

Ved avstemninger regnes flertallet etter antall stemmer. Hver seksjon gir en stemme.

Med mindre annet er bestemt i lov om eierseksjoner eller nedenfor, treffes alle beslutninger med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning.

Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer ved vedtak om:

 1. Ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som, etter forholdene i sameiet, går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold.
 2. Omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter, eller utvidelse av eksisterende bruksenheter.
 3. Salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet som tilhører ener skal tilhøre sameierne i fellessKapittel
 4. Andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går utover vanlig forvaltning.
 5. Samtykke til endring av formål for en eller flere brukerenheter fra boligformål til et annen formål eller omvendt.
 6. Samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonslovens § 12 annet ledd annet punktum.
 7. Tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- eller bruksinteresser, og som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for sameierne på mer enn 5% av de årlige fellesutgiftene.
 8. Endring av vedtektene.

Følgende beslutninger krever tilslutning fra de sameier det gjelder:

 1. At eierne av bestemte seksjoner skal ha plikt til å holde deler av fellesarealet vedlike.
 2. Innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser den rettslige rådigheten over seksjonen.
 3. Innføring av vedtektsbestemmelse om en annen fordeling av felleskostnadene enn bestemt.

Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen samt vedtak som innebærer vesentlig endring av sameiets karakter, krever tilslutning fra alle sameierne.

Ingen kan selv eller ved fullmektig delta i noen avstemming på sameiermøtet om avtale med seg selv eller nærstående (habilitetshensynet) om eget eller nærståendes ansvar.

Sameiemøtet kan ikke treffe beslutninger som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel på andre sameieres bekostning.

Kapittel 4. STYRET M.V.

§ 4-1.1. Styrets sammensetning og valg på generalforsamlingen

Styret velges av og blant sameierne. Sameiet skal ha et styre som består av 5 medlemmer, leder og 4 styremedlemmer. Blant de 4 styremedlemmene velger Generalforsamlingen nestleder. Det velges 2 varamedlemmer til styret. Styremedlemmene velges til følgende funksjoner/arbeidsoppgaver på generalforsamlingen:

Leder.

Har ansvaret for styrets samhandling og er ansvarlig for innkalling, saksliste, årsberetning og koordinering i styret. Påse at husordensregler blir fulgt av beboerne. Har dessuten ansvaret for eksterne kontakter og for å ivareta sameiets interesser. Eksempler på dette er kommunen, andre sameier/borettslag, o.a.. Hovedregelen er at det er lederen som uttaler seg på sameiets vegne. I tillegg skal leder fordele oppgaver der det ikke er avklart.

Økonomiansvarlig. (Styremedlem nr. 1)

Holder kontakt med regnskapsfører. Setter opp forslag til budsjett. (Sammen med regnskapsfører). Holder styret løpende orientert om inntekts- og kostnadsutviklingen. Er ansvarlig, sammen med leder, for å overvåke felleskostnader for sameiet og har fullmakt til å iverksette tiltak for redusere kostnadene. Er ansvarlig, i sammen med sekretæren , for utleie av gjesteleilighet.

 

Sekretær og informasjonsansvarlig. (Styremedlem nr. 2)

Ansvarlig for protokoll/referat fra sameiets møter. Sammen med leder, ansvarlig for korrespondanse av generell art fra sameiet. Ansvarlig for informasjon til sameiets beboere, så som oppslag, informasjonsskriv/folder.  Har ansvaret sammen med nestleder for våre sosiale arrangementer, så som bryggefest, julebord, tenning av julegran og lignende. Er ansvarlig, sammen med Økonomiansvarlige, for utleie av gjesteleilighet.

Bygningsansvarlig. (Styremedlem nr. 3)

Har ansvaret for å følge opp bygningsmessige kontroller og vedlikehold. Herunder å ha et spesielt oppsyn med vannlekkasjer og vanninntrenging. Videre, påse at heiser, dører og låser virker slik de skal. Ta initiativ til nødvendig vedlikehold og dugnad når dette er påkrevet, i samarbeid med vedkommende som er ansvarlig for fellesarealene. Målsettingen er at sameiets bygningsmasse og uteareal skal ha en god standard.

Fellesarealansvarlig. (Styremedlem nr. 4)

Har ansvaret for våre fellesareal som garasjeanlegg, sykkelbod, søppelrom, gjesteparkeringsplasser og beplantning. Påse at regler for disse arealene blir overholdt. Skal ta de nødvendige skritt slik at beboere og utenforstående følger vedtatte regler og vedtak for disponering av disse områdene. Likeledes ansvaret for at redskapsbod holdes ryddig og i orden. Påse at inngangspartiet er i orden med hensyn til beplantning og renhold. Sammen med bygningsansvarlig, koordinerer dugnad. Har ansvaret for oppfølging av innkjøpte tjenester, herunder rengjøring, vindusvask og vaktmester. Påse at oppdragene utføres etter gjeldende avtale og spesifikasjon.

Nestleder

Blant de 4 styremedlemmene (som er nevnt ovenfor) velger generalforsamlingen en nestleder. Nestlederen skal lede møtene når lederen er fraværende. Likeledes skal vedkommende, sammen med sekretæren, ha ansvaret for de sosiale arrangementene som arrangeres av sameiet.

§ 4.1.2 Prosedyre ved valg

Styret innformerer valgkomiteen i god tid før Generalforsamlingen om hvem som er på valg. Valgkommiteen sender sitt forslag på valg til styret innen den frist som er satt for innlevring av saker til behandling på Generalforsamlingen.

Leder og et styremedlem velges for 2 år. (Styremedlem nr 1). I den påfølgende generalforsamling velges det to styremedlemmer for 2 år. (Styremedlem nr. 2 og 3). Et styremedlem er på valg hvert år. (Styremedlem nr. 4). På denne måte sikrer man seg at styret har den nødvendige overlapp og kontinuitet.

Blant de 4 styremedlemmene velger generalforsamlingen en nestleder. Nestlederen skal lede møtene når lederen er fraværende.

Generalforsamlingen velger to vararepresentanter til styret. Disse velges for ett år.

 

 

 

Turnus ved valg blir som dette:

 

§ 4.1.3 Styrets fullmakt til å oppnevne

Styret kan i sin midte velge et medlem som også skal være et fullverdig medlem av styret i Sundstredet Båtforening.

Styret har anledning til å oppnevne, og på lik linje med ordinære styremedlemmer honorere, konsultative medlemmer av styret når særskilte grunner taler for det. Deres oppgaver skal være begrenset til nærmere angitte typer oppgaver / fagområder, innrettet som styrebistand i eller utenfor styremøtene etter behov. Funksjonstiden skal normalt følge valgåret. Konsultative styremedlemmer er uten forslags- og stemmerett.

§ 4.1.4 Styrets felles ansvar

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers stå for forvaltningen av sameiernes felles anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak fattet av sameiermøtet/generalforsamlingen.

Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Det hører inn under styrets oppgave å ansette, si opp og avskjedige forretningsfører og andre funksjonærer, gi instruks for dem, fastsette deres godtgjørelse og føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter.

I felles anliggender representerer styret sameierne og forplikter dem med underskrift av styrets leder eller nestleder og ett styremedlem i fellessKapittel Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Denne skal underskrives av de fremmøtte styremedlemmer.

§ 4-2. Stemmeregler – ugildhet.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede. Vedtak treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet gjør møteleders stemme utslaget.

Styremedlem eller forretningsfører må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noen spørsmål som vedkommende selv,  eller nærstående har fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.

§ 4-3. Styrets adgang til å forplikte sameiet.

Styrets leder eller nestleder og ett styremedlem i fellesskap, gis fullmakt av styret til å representere sameierne og forplikter dem med sin underskrift i saker som gjelder sameiernes felles rettigheter og plikter, herunder gjennomføring av vedtak truffet av sameiemøtet eller styret, og plikter som angår fellesareal og fast eiendom for øvrig.

I saker som gjelder vanlig forvaltning og vedlikehold, kan forretningsføreren representere sameierne på samme måte som styret.

§ 4-5. Revisor

Sameiet skal ha statsautorisert eller registrert revisor. Revisor skal velges av sameiermøtet og tjenestegjør inntil annen revisor blir valgt av sameiermøtet.

Kapittel 5. ANDRE BESTEMMELSER

§ 5-1. Fellesutgifter

Utgifter ved eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles på sameierne etter størrelsen på sameiebrøkene. Dersom særlige grunner tilsier det, kan kostnadene fordeles etter nytten.

Som felleskostnader anses bl.a.:

 1. Forsikring aveiendommen
 2. Kostnader til indre og ytre vedlikehold av fellesarealer og eiendommen for øvrig. 
 3. Lys og oppvarming av fellesarealer
 4. Kostnader ved forretningsførsel og styrehonorar

Den enkelte sameier skal innbetale et á kontobeløp etter vedtak av styret eller sameiermøtet som betales forskuddsvis hver måned til dekning av felleskostnadene. Det kan fastsettes at det også skal innbetales til et vedlikeholdsfond.

Unnlatelse av å betale de utlignende andeler av sameiets forpliktelser etter påkrav, anses som vesentlig mislighold og kan gi sameiet rett til å kreve seksjonen solgt, jfr. eierseksjonslovens § 26.

§ 5-2. Innvendig vedlikehold

Den enkelte sameier skal holde bruksenheten forsvarlig vedlike, slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for andre sameiere.

 Ved innvendige bygningsmessige endringer og installasjoner skal styrets samtykke innhentes før igangsettelse.

§ 5-3. Vedlikehold av fellesarealer

Vedlikehold av fellesarealer er sameiets ansvar.

§ 5-4. Vedlikeholdsfond

Sameiermøtet kan fatte vedtak om opprettelse av et fond til dekning av påregnelige fremtidige vedlikeholdsutgifter. De beløp seksjonseierne skal innbetale til fondet, innkreves sammen med det månedlige á kontobeløp for dekning av sameiets utgifter.

§ 5-5. Husordensregler

Sameiermøtet kan med alminnelig flertall endre/fastsette husordensreglene.

§ 5-6. Pålegg om salg

Hvis en sameier, til tross for advarsel, vesentlig misligholder sine plikter, herunder ikke følger sameiets vedtekter eller husordensregler, kan styret pålegge vedkommende å selge sin seksjon, jfr. eierseksjonslovens § 26.

§ 5-7. Fravikelse

Medfører sameierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er sameierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven.

§ 5-8 Eierseksjonsloven

Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 m. 31, kommer til anvendelse såfremt intet annet er fastsatt i ovennevnte vedtekter.

 

*****